Czwarte posiedzenie łódzkiego Zespołu porejestrowego doświadczalnictwa Odmianowego

W związku z panującą sytuacją epidemiczną czwarte posiedzenie Łódzkiego Zespołu PDO odbyło się w sposób korespondencyjny.

W dniu 26 stycznia 2021 roku do członków ŁZ PDO zostały rozesłane materiały oraz formularz do głosowania zawierający projekt Listy odmian zalecanych (LOZ) i doboru odmian do uprawy na terenie województwa łódzkiego w 2021 roku.

Głosy oddane w trybie korespondencyjnym nie stanowiły większości w wyborze bądź odrzuceniu proponowanych zmian na LOZ i doborach odmian. W związku z powyższym wnioski składane przez członków Zespołu zostały poddane pod głosowanie na posiedzeniu Prezydium Zespołu w dniu 3 lutego 2021 roku w Strzelcach. W posiedzeniu wzięli udział: przewodniczący dr inż. Przemysław Majchrowski, zastępca przewodniczącego dr inż. Zygmunt Nita, zastępca przewodniczącego dr inż. Krzysztof Nowak, dodatkowo obecni byli: inspektor COBORU mgr inż. Michał Dybowski oraz sekretarz zespołu mgr inż. Izabela Wójtowicz-Olczyk. Głównym celem posiedzenia była aktualizacja list odmian zalecanych do uprawy (LOZ) na 2021 rok. „Listy” obejmują 128 odmian w 16 gatunkach roślin gospodarczo ważnych dla województwa łódzkiego. Zgodnie z założeniami „Inicjatywy białkowej COBORU” LOZ uwzględniają również rodzime gatunki roślin bobowatych grubonasiennych i soi.