Czwarte posiedzenie łódzkiego Zespołu porejestrowego doświadczalnictwa Odmianowego


W związku z panującą sytuacją epidemiczną czwarte posiedzenie Łódzkiego Zespołu PDO odbyło się w sposób korespondencyjny.

W dniu 26 stycznia 2021 roku do członków ŁZ PDO zostały rozesłane materiały oraz formularz do głosowania zawierający projekt Listy odmian zalecanych (LOZ) i doboru odmian do uprawy na terenie województwa łódzkiego w 2021 roku.

Głosy oddane w trybie korespondencyjnym nie stanowiły większości w wyborze bądź odrzuceniu proponowanych zmian na LOZ i doborach odmian. W związku z powyższym wnioski składane przez członków Zespołu zostały poddane pod głosowanie na posiedzeniu Prezydium Zespołu w dniu 3 lutego 2021 roku w Strzelcach. W posiedzeniu wzięli udział: przewodniczący dr inż. Przemysław Majchrowski, zastępca przewodniczącego dr inż. Zygmunt Nita, zastępca przewodniczącego dr inż. Krzysztof Nowak, dodatkowo obecni byli: inspektor COBORU mgr inż. Michał Dybowski oraz sekretarz zespołu mgr inż. Izabela Wójtowicz-Olczyk. Głównym celem posiedzenia była aktualizacja list odmian zalecanych do uprawy (LOZ) na 2021 rok. „Listy” obejmują 128 odmian w 16 gatunkach roślin gospodarczo ważnych dla województwa łódzkiego. Zgodnie z założeniami „Inicjatywy białkowej COBORU” LOZ uwzględniają również rodzime gatunki roślin bobowatych grubonasiennych i soi.Głosowanie Prezydium łódzkiego Zespołu PDO. Przewodniczący dr inż. Przemysław Majchrowski, zastępca przewodniczącego dr inż. Zygmunt Nita, zastępca przewodniczącego dr inż. Krzysztof Nowak.
Posiedzenie prezydium Łódzkiego Zespołu PDO
zdjęcie zawiera Listę odmian zalecanych  i doboru odmian do uprawy na terenie województwa łódzkiego w 2021 roku