Regionalna Konferencja Metodyczna COBORU w Smardzewicach

W dniach 7-9 lutego 2016 roku na terenie województwa łódzkiego w Smardzewicach k. Sulejowa odbyła się Regionalna Konferencja Metodyczna COBORU, w której uczestniczyli dyrekcja i specjaliści Centrali COBORU oraz specjaliści Stacji i Zakładów Doświadczalnych Oceny Odmian z województw: lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele hodowli roślin, ośrodków doradztwa rolniczego, IOR-PIB, IHAR-PIB, Bayer CropScience, Limagrain Polska i innych jednostek współpracujących z COBORU w ramach programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO).

Z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu 50-lecia funkcjonowania Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin w Słupi Wielkiej oraz z 65-leciem powołania Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian w naszym kraju, w trakcie konferencji dyrektor COBORU – prof. dr hab. Edward Gacek wręczył zasłużonym i długoletnim pracownikom stacji doświadczalnych oceny odmian okolicznościowe dyplomy oraz pamiątki.

Program konferencji obejmował trzy sesje tematyczne oraz warsztaty metodyczne. Pierwsza sesja poświęcona była omówieniu aktualnych problemów i zamierzeń na przyszłość w działalności COBORU, aktualna problematyka badań w zakresie OWT, przypomnienie historii doświadczalnictwa odmianowego w Polsce oraz przedstawienie przydatności wewnątrz- i międzygatunkowych mieszanek zbóżi bobowatych grubonasiennych.

W trakcie drugiej sesji został omówiony rynek nasienny w Polsce, jego zmiany i zamierzenia na przyszłość oraz rola Ośrodków Dworactwa Rolniczego w transferze wiedzy na temat nasiennictwa roślin. Bardzo ciekawy wykład wygłosił przedstawiciel Akademii Obrony Narodowej na temat współczesnych problemy światowego bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Trzecia sesja obejmowała przedstawienie znaczenia gospodarczego i hodowli odmian kukurydzy, nowoczesnych systemów uprawy roli w agrotechnice kukurydzy.

W trakcie warsztatów, w trzech odrębnych grupach tematycznych, omówiono zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi, badaniami OWT oraz badania WGO w tym PDO.